SAN DIEGO ALBUM RELEASE SHOW: Solo Set, Mara Kaye, Good Gravy